سفارش طراحی

لیدا

با سفارش طراحی و رنگرزی عکس مورد نظر شما می توانید عکس مورد دلخواه خود را ببافید

مراحل تبدیل عکس به تابلو فرش:

۱- انتخاب عکس مناسب
۲- تبدیل عکس به طرح فرش
۳- رنگرزی نخهای مورد نیاز برای بافت
۴- بافت فرش
۵- پرداخت ، شور و انتخاب قاب مناسب برای تابلو فرش

برای مشاوره و ثبت سفارش با شرکت تماس بگیرید ..