نوشته‌ها

کرمانشاه تسلیت

/
امشب صدای تیشه از بیستون نیامد             شاید به خواب شیرین، فر…