نوشته‌ها

کرمانشاه تسلیت

/
امشب صدای تیشه از بیستون نیامد             شاید به خواب شیرین، فرهاد رفته باشد از آه دردناکی سازم خبر دلت را                       وقتی که کوه صبرم بر …