نوشته‌ها

دو گره

/
دو گره ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﮔﺮﻩ ﺗﻮاﻡ ﺭﻭی ﻳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺭﻳﺸﻪ و معمولا  ﺗﻮﺳﻄ  ﻧﺨﻲ اﺯ ﺟﻨﺲ ﭼﻠﻪ ﻓﺮﺵ و ﻫﻢ ﺿﺨﺎﻣﺖ آن ، ﺭﻭی ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺸود ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺠﺎﻡ ﻓﺮﺵ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی اﺯ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ…