Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

طراحی فرش ( استفاده از نرم افزار )

با ورود کامپیوتر به زندگی بشر تحول عظیمی رخ داد که در تمام زمینه های زندگی اثر شگرف آن دیده میشود. طراحی فرش نیز از این تکنولوژی بی نصیب نمانده است و امروزه طراحان با استفاده از کامپیوتر ونرم افزارهایی مانند فتوشاپ طوبی، بوریا و…تغییرات شگرفی را در این زمینه به وجود آورده اند. نرم […]

طراحی فرش (طراحی سنتی)

  در طراحی سنتی که بر روی کاغذ های شطرنجی انجام میگردد شامل مراحل زیر است: ۱- تعیین نقش:خطوط کلی با مداد رسم میشود ۲- تصویرکشی: جزییات نقش مشخص میگردد. ۳- نقطه گذاری: طرح باید به صورت نقطه آماده گردد که هر نقطه معادل یک گره در فرش است. ۴- رنگ آمیزی: نقش های نقطه […]

طراحی فرش ( استفاده از نرم افزار )

با ورود کامپیوتر به زندگی بشر تحول عظیمی رخ داد که در تمام زمینه های زندگی اثر شگرف آن دیده میشود. طراحی فرش نیز از این تکنولوژی بی نصیب نمانده است و امروزه طراحان با استفاده از کامپیوتر ونرم افزارهایی مانند فتوشاپ طوبی، بوریا و…تغییرات شگرفی را در این زمینه به وجود آورده اند. نرم […]

طراحی فرش (طراحی سنتی)

  در طراحی سنتی که بر روی کاغذ های شطرنجی انجام میگردد شامل مراحل زیر است: ۱- تعیین نقش:خطوط کلی با مداد رسم میشود ۲- تصویرکشی: جزییات نقش مشخص میگردد. ۳- نقطه گذاری: طرح باید به صورت نقطه آماده گردد که هر نقطه معادل یک گره در فرش است. ۴- رنگ آمیزی: نقش های نقطه […]