قیچی

قیچی

ابزاری است که برای چیدن اضافه سر ریشه ها استفاده می شود و صرفنظر ازظاهر و اندازه ، کارآیی تمامی قیچی های بافندگی یکسان است . مهمترین تفاوت قیچی های بافندگی باقیچی های خانگی آن است که به جهت نحوة بریدن سرپرزهای فرش ، ساخت قیچی های بافندگی اغلب به نوعی است که دسته ها و تیغه ها در دو سطح متفاوت قرار دارند تا عمل قیچی زدن به راحتی میّسرگردد و انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

قیچی لبه دار: قیچی خیاطی است که به یکی ا ز لبه های آن تیغه ای لحیم می شود. ضخامت تیغه بستگی به ارتفاع پرز قالی دارد. از این نوع قیچی در مناطق مرکزی کشور و برای بافت قالیهای ابریشمی و ظریف استفاده می شود.

قیچی ترکی: این نوع قیچی منحصراً جهت بافت قالی ساخته می شود. لبه ها و دسته آن در یک سطح نبوده و از این نوع قیچی در بافت قالیهای ترکی بافت استفاده می شود.

قیچی اصفهانی: این نوع قیچی تقریباً کاربرد قیچی لبه دار دارد با این تفاوت که به جای لحیم کردن تیغه در ساخت آن لبه های قیچی را با ضخامت اضافی می سازند و اندازه ضخامت نیز متناسب با ارتفاع پرز در قالیهای ریز و درشت است و معمولاً ‌از ۳ تا ۱۰ میلیمتر ارتفاع لبه ها است.