پود

القاج

پود نازک

پود: به نخهای افقی گفته می‌شود که بعد از هر ردیف بافت فرش از میان تارهای زیر و رو عبور داده و کوبیده می گردد تا کاملاً بر روی گره‌ها بخوابد و جای گیرد و به طور کلی موجب استحکام فرش می شود (پود نقش ملات در فرش را دارد).

پود ضخیم (القاج یا پود زیر): با نمرات ۵ و ۱۰ و نقش آن روی هم خواباندن گره‌ها و استحکام فرش است.
پودنازک( ثبوت یا پود رو ): با نمرات ۲۰،۳۲ و ۴۰ و نقش آن استحکام بخشیدن و ظرافت بخشیدن به فرش است و به صورت مواج بین تارها قرار می برای تشخیص مناسب ترین پود برای چله:  تعداد لای پود و چله باید باهم برابر باشد یعنی اگر چله ۲۰ لا دارد ، پود نیز باید ۲۰ لا باشد.

انواع فرش برحسب پود: الفبای پود تشخیص دهنده و آدرس پشت فرش و نحوه بافت بافنده برای کارشناسان و تجار فرش است.

۱ـ تخت بافت: انعطاف پذیرند ت فقط از یک پود ضخیم دربافت استفاده می شود. داشتن چوب کوجی الزامی است و در مناطق ترکمن و بلوچ و بعضی روستاها رایج است.

۲ـ نیم لول بافت: از دو پود با ضخامت یکسان استفاده می‌شود و نیاز به کوجی می باشد که در مناطق متفاوت نوع کشش متفاوت دارد.
۳ـ لول بافت: از دو پود با ضخامت متفاوت (ضخیم و نازک) استفاده شده و نیاز به کوجی نیست و این نوع فرش سفت، محکم و با دوام می باشد.گیرد و به مهارت بیشتری نیاز دارد.