خانم قربانیان

سمت: مدیریت انبار و حسابداری

مدرک: کارشناس حسابداری

ایمیل:

qorbanian@carpetmaster.ir