جشنواره خوارزمی

کسب مقام سوم کشوری در جشنواره جوان خوارزمی باعث خرسندی ما شد و امیدواریم مسوولین توجه بیشتری به طرحهای پژوهشی معطوف کنند .

 

جشنواره خوارزمی