دعوت به همکاری

فرم تقاضای همکاری استاد فرش

شرکت استاد فرش برای تکمیل پرسنل اداری خود در شهر مشهد به تخصص های زیر نیاز دارد.

  1. الکترونیک
  2. نرم افزار
  3. طراح سایت

از کلیه خواهران و برادران علاقه مند خواهشمند است فرم زیر را تکمیل نموده و به آدرس پست الکترونیک شرکت

(Employ@carpetmaster.ir)

ارسال نمایند.

دریافت فرم تقاضای همکاری

کسانی که دارای سابقه کارهستند در اولویت می باشند.

برای اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید.