چاقوی بافت

قلاب

 

این وسیله در واقع همان کاردهای معمولی است که در قالیبافی هنگام گره زدن ، برای بریدن نخ پرز استفاده می شود وانواع مختلفی دارد:

  • قلاب : نوعی چاقوی قالیبافی است که نوک آن قلاب داشته و برای بافت و گره زدن ریشه، یا ایلمک و همچنین بریدن سر ریشه در بافت گره ترکی از آن استفاده می شود.

  • کاردک یاکثر :  برای بریدن سر ریشه ها به کار می رود. کاربرد این چاقو در بافت گره فارسی متداول است.

  •  پاکی : این نوع چاقو بسیار شبیه کاردک بوده و عمدتا در مناطقی که گره فارسی به کار میبرند مورد استفاده قرار میگیرد.