گره زدن

/
  گره (يا ريشه ، ایلمک، ایلمه، خفت، گند، پیچه، کله )…

شیرازه بافی

/
  شیرازه ( كناره پيچ یا گوشه پیچ ) : برای پوشاند…

ملیله بافی

/
  نقش ملیله بافی یکنواخت کردن تقسیم بندی چله ها و دا…

گلیم بافی

/
  گلیم بافی: بعد از زنجیر ه بافی انجام می گیرد و برای ا…

زنجیره بافی

/
زنجیره بافی یا پل بافی : بعد از کوجی بندی و هاف گذاری به منظور …
,

عملیات تکمیلی

/
بعد از اتمام بافت و زنجیره زدن برای پایین آوردن گلیم از روی دار…