,

ویژگیهای فنی و آسیب شناسی گلیم

/
1) عوامل آسیب رسان زنده: انسان: انسان می تواند به طرق مختلف نا خ…