, ,

نقشه خوان صوتی استاد فرش

/
برگزيده يازدهمين جشنواره جوان خوارزمي     پس از آنکه نرم افزار طراحی و بافت صوت…