عبدالله احراری

عبدالله احراری

مشاور امور پژوهشی دانشجویان و دانش آموختگان فرش

عضو پیوسته انجمن علمی فرش ایران

تلفن: ۰۹۱۵۳۱۷۸۹۱۰

ایمیل: ahrary4712@yahoo.com

برای اطلاعات بیشتر به صفحه فیسبوک زیر مراجعه کنید

http://facebook.com/abdollah.ahrari.darmiyan